rtSupporter


Topic Replies Activity
About the rtSupporter category 1 December 15, 2017
FAQs for Supporter 1 December 15, 2017
rtSupporter:: MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QA 1 March 12, 2019
Hướng dẫn xem instance đã lưu trên thiết bị di động 1 March 30, 2020
Hotel Manager - to be continuous 1 February 12, 2020
Module Chỉ dẫn cập nhật TT 1 October 1, 2019
PG PB management 1 February 11, 2020
Module Cloudphone 1 September 6, 2019
Hướng dẫn sử dụng BỘ KHO ĐƠN GIẢN 1 October 7, 2019
CRM - to be continuous 1 September 11, 2019
Hướng dẫn xử lý khi gặp lỗi 1 October 1, 2019
FAQ tuyển dụng RTA 1 September 30, 2019
Hướng dẫn sử dụng công cụ tập huấn jisti meet 1 September 30, 2019
Hướng dẫn đăng ký lịch làm việc theo tuần cho caller 1 September 30, 2019
Auto QC_rtST_Discuss 1 May 23, 2019
[rtSupporter]::Thông tin chung dành cho Supporter 8 January 22, 2019
[rtSupporter]:: Check list for R&D Nội bộ 1 March 25, 2019
[rtSupporter]::HƯỚNG DẪN ASSIGN DOCUMENT(JPG/PNG/PDF/MP3 & MP4) VỀ THIẾT BỊ 1 March 25, 2019
[rtSuppporter]:: Check list Module THIẾT LẬP TỔ CHỨC 3 January 25, 2019
[rtSuppporter]:: Check list for Stringee project 3 January 17, 2019
[rtSupporter]::Cách tải file ghi âm cho dự án Mscore khi được yêu cầu 1 March 9, 2018
[rtSuppporter]:: Check list Module ASSET 3 January 30, 2019
[rtSupporter]::Check list of all project 3 January 16, 2019
[rtSuppporter]:: Check list for Agri project 3 January 22, 2019
[rtSuppporter]:: Check list for DMS project 3 January 24, 2019
[rtSuppporter]:: Check list for Mscore project 3 January 22, 2019
[rtSupporter]::Thông tin chung dành cho Tester 8 January 22, 2019
[rtSuppporter]::Check list for Quang Minh project 3 January 17, 2019
Một số lưu ý đối với thành viên của RTA 1 September 25, 2017
Hướng dẫn thực hiện Xóa Form - Đẩy Form về thiết bị 1 September 12, 2018