Topic Replies Activity
FAQs for Supporter 1 December 15, 2017
Module Cloudphone 1 September 6, 2019
Hướng dẫn sử dụng chức năng Edited Form Request
RTA
1 October 14, 2019
Hướng dẫn sử dụng BỘ KHO ĐƠN GIẢN 1 October 7, 2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng màn hình quảng cáo (Adscreen)
RTA
1 October 14, 2019
CRM - to be continuous 1 September 11, 2019
Hướng dẫn xử lý khi gặp lỗi 1 October 1, 2019
FAQ tuyển dụng RTA 1 September 30, 2019
Module Chỉ dẫn cập nhật 1 October 1, 2019
Hướng dẫn sử dụng công cụ tập huấn jisti meet 1 September 30, 2019
Hướng dẫn đăng ký lịch làm việc theo tuần cho caller 1 September 30, 2019
rtSurvey:: Hướng dẫn sử dụng các chức năng tại màn hình UTILITIES 1 September 19, 2019
[AutoQC] Set up AutoQC iOS server
RTA
1 July 26, 2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork cho thiết bị Android 1 August 8, 2019
Mscore - hướng dẫn xem báo cáo - public
RTA
1 July 16, 2019
Exam for tester
RTA
1 February 26, 2019
Hướng dẫn thiết lập account (tài khoản người dùng)
RTA
1 July 18, 2019
Hướng dẫn phân quyền các module, báo cáo, form về account
RTA
1 July 8, 2019
STRINGEE:: Hướng dẫn tạo account bằng module thiết lập tổ chức 1 March 4, 2019
[RTA] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app rtWork
RTA
1 July 8, 2019
Hướng dẫn cho sheet exam flow cũ
RTA
1 June 27, 2019
[RTA] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork
RTA
1 December 14, 2018
rtWork:: Hướng dẫn tạo account bằng module thiết lập tổ chức 1 May 24, 2019
Auto QC_rtST_Discuss 1 May 23, 2019
[rtSupporter]::Thông tin chung dành cho Supporter 8 January 22, 2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork cho ứng viên các dự án
RTA
1 April 12, 2019
Hướng dẫn sử dụng module HR FOR EVERYONE
RTA
1 November 21, 2018
[rtSupporter]:: Check list for R&D Nội bộ 1 March 25, 2019
[rtSupporter]::HƯỚNG DẪN ASSIGN DOCUMENT(JPG/PNG/PDF/MP3 & MP4) VỀ THIẾT BỊ 1 March 25, 2019
[rtSuppporter]:: Check list Module THIẾT LẬP TỔ CHỨC 3 January 25, 2019