Android - Fail to Sign-out from 5.43894

Summary

Từ bản app Android 5.43894 sẽ có thay đổi về cách app tạo/dùng “device id”. Qua đó sẽ có vài impact:

  • Ngày trước android 3 app rtWork, rtSurvey & rtHome trên cùng một thiết bị thì sẽ dùng cùng device id (lấy từ https://developer.android.com/reference/android/provider/Settings.Secure#ANDROID_ID) , bây giờ sẽ khác (iOS cũng đang như vậy)
  • Khi “gỡ app- cài lại HOẶC vào app setting Clear data” thì “device id” sẽ đổi
  • Nâng cấp từ app version cũ có cách lấy device id cũ, mà đang trong phiên đăng nhập, thì sẽ bị lỗi lúc sign-out, cần “gỡ app- cài lại HOẶC vào app setting Clear data”

Về mặt format, device id kiểu mới tương tự như kiểu cũ, nhìn thấy không có gì khác biệt (lớn)

References