Category Topics
0
28
4

Nước sạch Phú Quang Bắc Ninh

Phần này tập hợp tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống rtCPMS để quản lý Nhà máy nước sạch của Công ty CP Phú Quang ở Lương Tài, Bắc Ninh.
10
8

RTA Enumerator Network

Chuyên mục này dành cho các thành viên của Mạng lưới Điều tra viên của RTA.
0
1
2
3

RTA Needs Your Help!

Ỏ Forum này, RTA sẽ thường xuyên đăng các bài toán mà chúng tôi đang đầu tư phát triển giải pháp. Sự giúp đỡ của bạn có thể giúp hàng ngàn người có cuộc sống tốt hơn.
1
0
1
20

PAPI

Tập hợp các tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng rtWork cho Ứng viên PAPI 2017.
7
3
10
3
6
5
0
42
1
1
1
3
1
1