Hướng dẫn xem code trên center

HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN ACC THEO FLOW SIGN UP MỚI

Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Giao diện Trigger History xuất hiện.

  • Tìm theo email owner đăng ký site để lấy mã verify, tại đây cũng chứa pass để đăng nhập vào my account

ảnh

  • Sau khi verify chờ bot báo site đã active, qua đây tìm username/pass để login sẽ có thông tin.

ảnh