[MKT] Hướng dẫn - Record màn hình & edit video bằng Camtasia

Xem thêm

I. Cài đặt & record video bằng Camtasia
1. Hướng dẫn cài đặt app Camtasia

2. Thiết lập lập record camtasia

3. Hướng dẫn record bằng Camtasia


II. Chỉnh sửa - hậu kì video bằng Camtasia

1. Hướng dẫn xoá đoạn video thừa bằng Camtasia

2. Hướng dẫn xuất video trong camtasia

3. Hướng dẫn tăng tốc độ video trong camtasia

4. Hướng dẫn thêm hiệu ứng chuột khi record bằng camtasia

5. Hướng dẫn thêm chú thích sinh động vào video

6. Hướng dẫn thêm nhạc-intro/outro vào video