Hướng dẫn phân quyền các module, báo cáo, form về account

Cách Assign/ Unassign Form/ Module/ Analytic/ Data model/ Resource data về tài khoản người dùng


I. Mục đích:

  • Để cung cấp Module về tài khoản người dùng.
  • Khi cần gửi thêm Module
  • Khi cần loại bỏ Module

II. Tình huống sử dụng:

- Khi người dùng báo không có Module

III.Điều kiện cần có để thực hiện

  • Truy cập vào site/ dự án cần Assign-Unassign.
  • Kết nối internet.
  • Đã có tài khoản với quyền Administrator.
  • Thông tin user cần Assign/ Unassign.
  • Tên Module cần Assign/ Unassign.

IV. Các bước thực hiện:

Bước 1:

Đăng nhập vào site có chứa các Module cần assign/ unassigm bằng tài khoản được cấp với quyền Administrator.

Bước 2:


Tại tab Configuration–>chọn thẻ Roles and Permissions

Bước 3:


Chọn mục cần assign/ unassign là Module trong thẻ được show như hình
Nhấp vào ô User map --> gõ tên tài khoản cần assign/ unassign tại ô User name --> Nhấp chọn tài khoản

Bước 4:


Nhấp chọn đúng tên Module cần assign/ unassign --> Nhấn submit để gửi lệnh assign

Nhấp vào ảnh để xem mô tả chi tiết


image