Hướng dẫn đăng ký lịch làm việc theo tuần cho caller

Để đăng ký lịch làm việc với giám sát dự án, điện thoại viên sử dụng module PVV - LỊCH LÀM VIỆC
image
01. ĐĂNG KÝ LỊCH LÀM VIỆC

  • Điện thoại viên sử dụng biểu mẫu có trong mục này để đăng ký lịch làm việc theo tuần.
  • Điện thoại viên phải đăng ký lịch làm việc trước 6h30 ngày thứ 2 của tuần làm việc mới.
  • Trường hợp có thay đổi về thời gian làm việc thì điện thoại viên báo với team giám sát qua room chat và thực hiện chỉnh sửa lịch làm việc. Khi chỉnh sửa lịch điện thoại viên cần ghi rõ lý do chỉnh sửa.
    :point_right: Hướng dẫn điền dữ liệu - Android
    image

02. THỜI GIAN LÀM VIỆC

  • Điện thoại viên theo dõi lại lịch tuần đã đăng ký tại mục thời gian làm việc
  • Điện thoại viên cũng có thể cập nhật lại lịch làm việc ở nút link form như hình dưới

image