[rtSupporter]::HƯỚNG DẪN ASSIGN DOCUMENT(JPG/PNG/PDF/MP3 & MP4) VỀ THIẾT BỊ

Có hai cách để assign document về thiết bị