Hướng dẫn xử lý khi gặp lỗi

Các loại lỗi có thể gặp trong quá trình sử dụng ứng dụng rtWork và cách xử lý:

image

image