[rtSuppporter]:: Check list Module ASSET

(tiếp theo phần 1.3. Dự án Stringee)

1.4.1 Thông tin chung:

  • Project code: có thể test form trên site C151

  • Link website of project:

  • Các form trong dự án:

  • Flow (đường đi của dữ liệu trong Module):

  • Main supporter:

  • Back-up supporter:

  • **Mô tả ngắn về mục đích chính của Module: dùng để thiết lập cơ cấu tổ chức, chi nhánh, phòng ban, tạo tài khoản người dùng,…

(tiếp theo phần 1.3. Dự án Quang Minh)

1.4.2 Lưu ý cho Tester:

(tiếp theo phần 1.3. Dự án Quang Minh)

1.4.3 Lưu ý cho Supporter:

  • Lưu ý khi sử dụng/ test Module:

– Room chat nội bộ của RTA về Module: image
– Room id: !qrkAEUEeASgDLTIIDC:vn-rtmessaging.rtcenter.org

– Room chat test Module: image
– Room id: !UgpdnNerXrhiVoguSN:vn-rtmessaging.rtcenter.org

– Đường link để take note issue dành cho Tester: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B5IC5CMNjMg3-8SvIptURNilCO6XEUhHxpYw1nq73qE/edit#gid=309282140
– Đường link về thông tin bộ form, flow của form, mockup: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z_yqDMsFtR6xFdPE2T3sLYni6H0nqXskAAHbVWFyZ8s/edit#gid=1895568752
– Đường link các case test form:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HyTxebrDB5b59NDOMVJMtbwIdLEpftYNa62auP7THYs/edit#gid=1089442975
– Q
+
+
+
+
+