[rtSuppporter]:: Check list Module THIẾT LẬP TỔ CHỨC

(tiếp theo phần 1.1. Dự án Stringee)

1.2.1 Thông tin chung:

 • Project code: có thể dùng để test form c151
 • Link website of project: https://rtstdev01.rtworkspace.com
 • Các form trong dự án:
  – 1. THIẾT LẬP TỔ CHỨC: Dùng để thiết lập thông tin tổ chức, chi nhánh, phòng ban
  – 2. THIẾT LẬP TEAM/DA: Dùng để thiết lập team/ nhóm và dự án
  – 3. THIẾT LẬP NGƯỜI DÙNG: Dùng để tạo lập tài khoản người dùng, chỉnh sửa thông tin,
  – 4. THIẾT LẬP THÀNH VIÊN:
  – 5. THAY ĐỔI THÔNG TIN:
  – 6. GÁN MÃ QR:
 • Flow (đường đi của dữ liệu trong Module):

image

Có thể xem hình rõ hơn ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1c60bphNOTYlTKqBbjTLXTx7ril00W12l

Flow về kỹ thuật: https://drive.google.com/open?id=16eeliCWui5wNOsyrByvWV9O0Bgx4u29T

(tiếp theo phần 1.2. Dự án Quang Minh)

1.1.2 Lưu ý cho Tester:

(tiếp theo phần 1.2. Dự án Quang Minh)

1.1.3 Lưu ý cho Supporter:

 • Lưu ý khi sử dụng/ test Module:

– Room chat nội bộ của RTA về Module: image
– Room id: !QrTGyUqcePIMKYUyTo:vn-rtmessaging.rtcenter.org

– Room chat test Module: image
– Room id: !RfcpWRsUGXGppwGFTH:vn-rtmessaging.rtcenter.org

– Đối với một tổ chức/ doanh nghiệp mới khi sử dụng Module này thì ở Sub-module THIẾT LẬP TỔ CHỨC -> 1. Thiết lập tổ chức chỉ cần điền form duy nhất một lần.
– Quy trình sử dụng Module này cho tổ chức/ doanh nghiệp mới:
+ Điền form Thiết lập tổ chức (duy nhất một lần, cần chỉnh sửa thông tin thiết lập tổ chức )
+ Thiết lập chi nhánh/ phòng ban
+ Thiếp lập quyền người dùng
+ Tạo tài khoản người dùng
+ Điền form mở/đóng quyền truy cập
– Để xóa tên chi nhánh thì phải nhấn giữ --> chọn xóa câu trả lời thì mới xóa hẳn, không dùng dấu X để xóa được.