RTA


Topic Replies Activity
Intructions to Setup Flow for Importing Data from Google Sheet to Form Family 1 February 4, 2020
[FE] How to use appearance typingtest? 1 July 2, 2020
[Form Engine] Star rating widget ( star_rating ) 1 March 6, 2020
Hướng dẫn phân quyền các module, báo cáo, form về account 1 July 8, 2019
[AI] Face Recognition 1 June 21, 2019
Hướng dẫn sử dụng chức năng Edited Form Request 1 October 14, 2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng màn hình quảng cáo (Adscreen) 1 October 14, 2019
[AutoQC] Set up AutoQC iOS server 1 July 26, 2019
Mscore - hướng dẫn xem báo cáo - public 1 July 16, 2019
Exam for tester 1 February 26, 2019
Hướng dẫn thiết lập account (tài khoản người dùng) 1 July 18, 2019
[RTA] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app rtWork 1 July 8, 2019
Hướng dẫn cho sheet exam flow cũ 1 June 27, 2019
[RTA] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork 1 December 14, 2018
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng rtWork cho ứng viên các dự án 1 April 12, 2019
Hướng dẫn sử dụng module HR FOR EVERYONE 1 November 21, 2018
[STRINGEE] Hướng dẫn cách xem báo cáo trên web 1 December 28, 2018
[RTA] Hướng dẫn chuyển đổi ngôn ngữ trên trang Chat 1 August 30, 2018
Hướng dẫn người dùng đổi mật khẩu cho tài khoản cá nhân 1 June 29, 2018
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG rtWORK PHIÊN BẢN ANDROID CHO ỨNG VIÊN PAPI 2018- 1 June 21, 2018
How to generate a system Data Model and create a DM from a datasource 1 March 16, 2018
Các bước tạo sidebar 1 February 7, 2018
[Manual]::Các bước thêm dữ liệu mới cho DM của bộ form Tài sản 1 January 23, 2018
Action center - How to use 1 December 7, 2017
Understanding Sales Stages 1 June 22, 2017
Rta - project information 1 May 12, 2017