Hướng dẫn tự động cập nhật khách hàng mới MCP

A. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CẬP NHẬT MCP


Quy trình:
:one: Design (Trung tâm tài nguyên - Resource Center) image
:two: Nút hình tròn Screenshot%20from%202018-07-03%2016-47-58
:three: Choose file + Update image
:four: Save image
Chi tiết các bước:

Bước 1:


Đăng nhập website: http://dgw.rtcpms.com.
Chọn thẻ Trung tâm tài nguyên (Resource Center).
Chọn thẻ Design

Bước 2:


Nhấn nút hình tròn Screenshot%20from%202018-07-03%2016-47-58 phía trước tài nguyên có code: UPDATE_MCP.

Lưu ý: Vui lòng chờ khoảng tầm 5-10s để load tới Bước 3

Bước 3:


Trên giao diện màn hình hiển thị bảng cơ sở dữ liệu cần update:

sử dụng Choose FileUpdate để tải file excel lên hệ thống
select_2

Trường hợp file excel được tải lên và xử lý thành công, hệ thống sẽ báo Success
s

Dữ liệu được cập nhật sẽ hiển thị trong bảng bên dưới:
select_3

Bảng kết quả bao gồm các nhà thuốc vừa được tải lên và các nhà thuốc nằm trong danh sách cũ đã có. Các nhà thuốc vừa được tải lên hiện ở các dòng đầu của danh sách, thời gian update hiển thị tại cột update_time.

Lưu ý: Trường hợp Update không thành công, vui lòng kiểm tra các chú ý ở mục B.

Bước 4:

Chọn Save để lưu kết quả.
select_4

Sau khi Save, nhìn lên phía khung bên phải màn hình, nếu save thành công sẽ hiện chữ "Success"
s


B. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Một số thay đổi mới trong template (20/03/2018)

a. File cập nhật:

File dữ liệu tải lên phải được đặt tên là MCP_UPDATE.xlsx và bảng dữ liệu khách hàng cập nhật luôn đặt ở sheet đầu tiên.

File đính kèm: MCP_UPDATE.xlsx (43.7 KB)

b. Cột bổ sung thêm:

  • Cột Mã KH RTA
  • Cột Mã Tỉnh/Thành Phố (VD: HCM, HNO,…)
  • Cột Mã Khu vực (VD: MK1, H1,…)
  • Cột rtWork Account: Tên đăng nhập App của nhân viên (VD: dgw_lnhduy, dgw_vthieu,…)

Quy ước Mã KH RTA: Nhấp vào để xem.
Quy ước Mã Tỉnh/Thành Phố và Mã Khu vực: Nhấp vào để xem. (Xem thêm ở Store List.)
Quy ước rtWork Account: Nhấp vào để xem.

c. Các cột cần đầy đủ thông tin:

  • Cột Tên KH
  • Cột Mã Tỉnh/Thành Phố
  • Cột Mã Khu vực

2. Một số điểm lưu ý quan trọng

a. Nếu cột rtWork Account không được điền đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ cập nhật là không có SR nào quản lý, danh sách những khách hàng không có người quản lý sẽ không hiện trong form. (ngoại trừ cấp SD, ADMIN)

b. Cột Mã KH RTA trong file gửi phải được điền đầy đủ theo mã bên RTA đã cung cấp (đối với trường hợp đã tồn tại NT đó trong hệ thống) vì trong quá trình điền file MCP có chỉnh sửa hay thay đổi thông tin, dữ liệu hệ thống và file mới không có biến nào để so sánh.

Những NT không có mã sẽ tự động sinh mã mới theo cấu trúc Mã Tỉnh/Thành Phố + Mã tham chiếu + STT. (Xem thêm ở Mã khách hàng Kingsmen)

c. Cột Mã Tỉnh/Thành Phố và Mã Khu vực: điền đúng theo quy ước RTA đã đặt ra, nếu không NT sẽ không được cập nhật đúng.

d. Danh sách nhà thuốc khu vực, tỉnh thành của SR/Nhân viên nào được cập nhật lại, nếu những nhà thuốc cũ có trong hệ thống không có trong file cập nhật, cột Trạng thái KH sẽ chuyển từ ON sang OFF.

3. Các cảnh báo cho người dùng

a. Nếu không cấu trúc file không theo template định sẵn, sẽ có cảnh báo: File phải có tên dưới dạng “MCP_UPDATE.xlsx”

filename

b. Cấu trúc bảng theo template đã được gửi sẵn và cần có một số cột thông tin cần thiết để tạo lập bảng đầu ra.

Cấu trúc bảng bao gồm tên cột tiếng Anh được đặt ở dòng đầu tiên (phải có để đảm hệ thống xác định đúng cột dữ liệu), tên cột tiếng Việt đặt tiếp theo và sau cùng là các thông tin của cột.

Nếu bảng dữ liệu không có đủ các cột cần thiết thì sẽ có cảnh báo: Bảng dữ liệu thiếu cột A (B).

thieu_c

c. Nếu bất kỳ dòng nào của các cột Tên KH, Mã Tỉnh/Thành Phố , Mã Khu vực bị trống sẽ có cảnh báo:

Cột Tên KH thiếu thông tin.
thieu-ten-kh

Cột “A” - tên KH “B” thiếu thông tin.
ten-kh-thieu-cot

d. Nếu các cột rtWork Account, Mã Tỉnh/Thành phố, Mã Khu vực không điền đúng theo quy ước mà RTA đã cung cấp thì sẽ có cảnh báo:

Dữ liệu Mã Tỉnh/Thành phố “A” không có trong hệ thống.
Dữ liệu Mã Khu vực “B” không có trong hệ thống.
Dữ liệu rtWork Account “C” không có trong hệ thống.

warn_c

*Chú ý: Với SR/Nhân viên mới chưa có account thì nên tạo lập trước và được điền đầy đủ thông tin vào cột rtWork Account trước khi cập nhật lại hệ thống MCP.

e. File cập nhật có sự trùng lặp về Mã KH thì sẽ có cảnh báo: Bảng dữ liệu ghi nhận Mã KH “A” bị trùng nhau.
ma-trung