PAPI


Topic Replies Activity
Giới thiệu chuyên mục PAPI 1 June 15, 2017
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng rtwork version 186 trên ANDROID dành cho các ứng viên có sẵn ứng dụng rtwork trên thiết bị 1 June 23, 2018
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG rtWork PHIÊN BẢN ANDROID CHO ỨNG VIÊN PAPI 2018 1 June 13, 2017
FAQs: Những câu hỏi thường gặp về PAPI 2018 (dành cho ứng viên) 1 June 15, 2017
Hướng dẫn Cài đặt và sử dụng rtWork phiên bản iOS cho ứng viên PAPI 2018 1 June 19, 2017
Instruction of FieldWork Management 1 July 10, 2017
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG rtSurvey CHO BỘ PHIẾU HỎI ĐIỆN TỬ PAPI 2017 (Dành cho Trưởng Đoàn) 1 July 1, 2017
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG rtSurvey CHO BỘ PHIẾU HỎI ĐIỆN TỬ PAPI 2017 (Dành cho PVV) 1 June 28, 2017