Giới thiệu chuyên mục PAPI

  • Tập hợp các tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng rtWork cho Ứng viên PAPI 2017.

  • PAPI được biết đến là Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ chính sách nhằm đo lường và theo dõi hiệu quả công tác quản trị, điều hành, của hệ thống hành chính nhà nước (bao gồm cả cung ứng dịch vụ công) của 63 tỉnh/thành phố ở Việt Nam dựa trên trải nghiệm và cảm nhận của người dân.