Tạo mockup report với mockupr package

1. mockupr package

 • mockupr package đuợc tạo ra để đơn giản hoá quá trình tạo mockup report.

 • mockupr sử dụng cấu trúc và module sẵn có của R Markdown và shiny để tạo mockup.

 • Về cơ bản, mockup cho report đuợc dựng từ 3 thành phần:

  • layout: cấu trúc của toàn bộ report, cách mà các nội dung của report đuợc
   sắp xếp.

  • input: các widgets để lấy dữ liệu đầu vào (cho phép ngươì sử dụng tương tác với report,
   phần này có thể có hoặc không)

  • output: các kết quả đầu ra của report (có thể là: bảng, biểu đồ, bản đồ, …)

Ví dụ của một mockup điền hình:

Mockup trên có thể phân tích thành:

 • Layout: gồm 3 phần sidepar và 2 panels

sample_layout

 • Input: gồm 5 selection widgets

sample_input

 • Output: gồm bản đồ và bảng

sample_output

2. How-to

Code minh họa:

mk_date_inputs()

date_input

hoặc:

mk_map()

map

Full example

Tóm lại, với mockupr người dùng quan tâm nhiều hơn tới nội dung của mockup,
quá trình thiết kế mockup được đơn giản hóa thành việc sắp xếp cách thành phần
nội dung với nhau. Cách làm này:

 • tiết kiệm thời gian

 • không cần phần mềm bên thứ ba

 • mockup gần giống với sản phầm nhất

Code mẫu dùng cho việc tạo mockup đầu tiên của bài viết:
Selection_005

1 Like