[rtSuppporter]::Check list for Quang Minh project

(tiếp theo phần 1.2. Dự án Quang Minh)

1.1.1 Thông tin chung:

 • Project code: C169
 • Link website of project: https://sme02.rtworkspace.com
 • Các Module được sử dụng trong dự án này:
  – HR FOR EVERYONE: Dành cho tất cả các nhân viên thực hiện các nghiệp vụ nhân sự bao gồm: check-in/out, xin nghỉ phép, đăng kí lịch làm việc,…
  – HR FOR MANAGER: Dành cho Manager thực hiện thiết lập các nội quy liên quan đến quản lý nhân sự, bao gồm: thiết lập nội quy, thiết lập ngày nghỉ, hệ số tính lương, ca làm việc,…
  – HR FOR SUP: Dành cho Manager duyệt đơn xin nghỉ phép và thời gian làm thêm giờ, tăng cả của nhân viên.
  – THIẾT LẬP TỔ CHỨC: Dành cho Manager thiết lập thông tin tổ chức, tạo và cập nhật tài khoản cho nhân viên,…
 • Main supporter:
 • Back-up supporter:
 • Mô tả ngắn về mục đích của dự án: Dự án này hiện đang chủ yếu hỗ trợ khách hàng bên Stringee thực hiện số hóa các công tác quản trị nhân sự.
1 Like

(tiếp theo phần 1.2. Dự án Quang Minh)

1.1.2 Lưu ý cho Tester:

 • Lưu ý chung khi test form:
  – Room chat để Test Form:
 • Link để test note issue:

(tiếp theo phần 1.2. Dự án Quang Minh)

1.1.3 Lưu ý cho Supporter:

 • Lưu ý khi hỗ trợ dự án QMS: (upload://j2TjL6jSPGlEIIqWHCbPoVZABLA.png)

– Room chat nội bộ của RTA: Capture001

– Room chat giữa RTA và Stringee:Capture002

 • Các đường link liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng:

– Link chứa thông tin khách hàng: để Supporter liên hệ trực tiếp cho khách hàng khi cần hỗ trợ ngoài kênh chat trên room hỗ trợ QMS
Liên hệ: