RTA Needs Your Help - RTA cần bạn giúp!

Cám ơn bạn rất nhiều!

Ỏ Forum này, RTA sẽ thường xuyên đăng các bài toán mà chúng tôi đang đầu tư phát triển giải pháp. Sự giúp đỡ của bạn có thể giúp hàng ngàn người có cuộc sống tốt hơn.

Bạn có thể giúp RTA bằng cách nào?

Có rất nhiều cách, dưới đây là một số trong đó:

  • Chia sẻ với chúng tôi cách bạn sẽ giải quyết bài toán này

  • Lập trình giải quyết bài toán hoặc một phần của bài toán: RTA sử dụng R, Stata để phân tích dữ liệu; PHP, Javascript, Java, SWIFT, GO, Python,… để lập trình hệ thống và app

  • Chia sẻ đường link này đến những người khác

  • Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng giải pháp


Thank you for helping us!

We will frequently post problems we are working on at RTA in this page. Your contribution may help improve thousands of lives!

How to help?

Many way, below are some of them:

  • Share with us your thoughts/approach to solving a problem

  • Write the code: we work with R language, Stata for data analysis; PHP, Javascript, Java, SWIFT, GO, Python,… for system programming

  • Share your words

  • Write documentations