Hướng dẫn test Báo cáo

1. Kiểm tra về giao diện.

Bước 1: So sánh với template có sẵn.

  • Đối với các bảng, yêu cầu có đầy đủ các cột đã được yêu cầu trong template.

  • Đối với bản đồ, yêu cầu các vị trí hiện pop-up đầy đủ thông tin được yêu cầu, đường nối giữa các vị trí có đủ theo yêu cầu chưa.

  • Đối với các biểu đồ, kiểm tra loại biểu đồ, tên biến hiển thị trong biểu đồ.

Bước 2: Kiểm tra các chức năng của báo cáo.

Các báo cáo thường có các lựa chọn để lọc báo cáo, cần kiểm tra các vấn đề sau:

  • Giao diện của báo cáo có dễ nhìn không.

  • Các lựa chọn đưa ra đã hợp lý với báo cáo chưa.

2. Kiểm tra về logic trong báo cáo

Bước 1: Phân quyền

  • Đối với các báo cáo có phân quyền theo các cấp, đăng nhập bằng các cấp được phân quyền để kiểm tra báo cáo phân quyền đúng hay chưa

Bước 2: Tính toán

  • Cách tính của các báo cáo được lưu trong mục Report/doc của các project. Kiểm tra cách tính trong báo cáo có đúng không. Check data entry để có dữ liệu chuẩn nhất. Đặc biệt lưu ý với với các chỉ số quan trong đối với mỗi project như Doanh số, sản lượng … cần được kiểm tra cẩn thận trước khi release.