Hướng dẫn sử dụng rtCPMS để nhập Form R6

I. Hướng dẫn đăng nhập rtCPMS

II. Hướng dẫn nhập dữ liệu với form R6- BENEFICIARIES

III. Những điều cần lưu ý trong quá trình điền Form
1. Các mục trong rtCPMS bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

2. Các tình huống có thể xảy ra trong nhập Form
2.1. Yêu cầu chỉnh sửa

  • Sau khi người nhập đã điền thông tin và bấm “Hoàn thành” thì số liệu sẽ được tự động gửi lên hệ thống nếu thiết bị có kết nối internet.
  • Trong trường hợp, người nhập phát hiện lỗi sai và muốn sửa thông tin. Người nhập có thể làm như sau:


    2.2 Lưu tạm thông tin để chỉnh sửa sau
    Trong trường hợp người nhập muốn lưu thông tin và chỉnh sửa sau. Người nhập có thể làm như sau:

    3. Kiểm tra xem Form nhập đã được gửi lên hệ thống chưa

Chú ý: Trong một vài trường hợp mặc dù thiết bị có kết nối internet nhưng Form không tự dộng gửi lên hệ thống. Khi này, người nhập làm như sau:

HẾT