Hướng dẫn nhập biểu mẫu YÊU CẦU GỬI TRẢ DỮ LIỆU & KIỂM TRA - CẬP NHẬT DỮ LIỆU

MỤC TIÊU
Hệ thống MIS 2.0 cho phép người nhập dữ liệu trả về biểu mẫu để điều chỉnh dữ liệu. Để thực hiện yêu cầu trả về sẽ có hai biểu mẫu dành cho hai cấp khác nhau
MIS99: Dành cho cán bộ tự yêu cầu trả về biểu mẫu mình đã nhập để chỉnh sửa

MIS98: Dành cho cán bộ cấp trên yêu cầu gửi trả về cấp dưới để điều chỉnh trong trường hợp phát hiện CF nhập sai và yêu cầu trả về trực tiếp cho CF điều chỉnh.

NỘI DUNG

Hướng dẫn nhập biểu mẫu MIS98

Nhấp vào đây để xem chi tiết
  • Đối với những trường hợp khi cấp trên phát hiện sai sót khi cán bộ cấp dưới nhập biểu mẫu, dùng biểu MIS98 để trả về cho cán bộ đấy.

  • Quy trình gửi trả biểu mẫu như sau:

Bước 1: Cán bộ cấp trên đăng nhập vào app dưới máy tính bảng
Bước 2: Vào mục FILL FORM và chọn biểu mẫu [MIS98] Yêu Cầu Điều Chỉnh Dữ Liệu

Chọn Tỉnh, Huyện, Xã của cán bộ muốn trả về biểu mẫu và sau đó chọn biểu mẫu cấp dưới điều chỉnh dữ liệu.

image

Lần lượt chọn các cấp muốn gửi biểu mẫu

Bước 3: Nhấp vào tìm kiếm và chọn TDA muốn trả về

imageimageimage

Bước 4: Nhập lý do yêu cầu trả về

Bước 5: Khi biểu mẫu được trả về, cán bộ cấp trên trả về sẽ nhận được thông báo trạng thái gửi về như thế nào. Cán bộ cấp dưới cũng sẽ nhận được thông báo

Đối với những trường hợp khi đăng xuất khỏi tài khoản hoặc rest lại máy tính bảng mà biểu mẫu không còn tồn tại trong máy. Sử dụng MIS99 để tự động yêu cầu gửi trả về biểu mẫu cho mình.
Lưu ý: Khi cập nhật xong và gửi lại bản ghi lên hệ thống CF vẫn được chỉnh sửa thông qua biểu mẫu MIS99 này.
Quy trình gửi trả biểu mẫu như sau:

Bước 1: Cán bộ dự án đăng nhập vào app dưới máy tính bảng.
Bước 2: Vào mục FILL FORM và chọn biểu mẫu [MIS99] Yêu Cầu Điều Chỉnh Dữ Liệu

Chọn Tỉnh, Huyện, Xã của cán bộ muốn trả về biểu mẫu và sau đó chọn biểu mẫu cấp dưới điều chỉnh dữ liệu.
Bước 3: Chọn biểu mẫu muốn tự trả về
Bước 4: Nhập lý do muốn trả về
Bước 5: Hệ thống tự động trả về và sẽ có thông báo.

[/details]


Hướng dẫn nhập biểu mẫu MIS97
1. Xóa bỏ dữ liệu

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Bước 1: Mở biểu mẫu MIS97 tương ứng với dữ liệu cần loại bỏ. VD muốn loại bỏ dữ liệu thôn trong MIS01 thì mở biểu [MIS97] Kiểm Tra - Cập Nhật Dữ Liệu MIS01
Bước 2: Chọn Xóa DL
Bước 3: Chọn dữ liệu cần xóa
Bước 4: Ghi rõ lý do tại sao phải xóa dữ liệu
Bước 5: Chọn Xác nhận để app gửi yêu cầu lên hệ thống để xử lý.