Hướng dẫn điền biểu mẫu Better Work trên rtSurvey

1. Cách đăng nhập tài khoản trên rtSurvey

Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết
 • Điều tra viên mở ứng dụng và đăng nhập rtSurvey trên thiết bị. Đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập mã dịch vụ (mã dịch vụ mặc định là S038), tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó, nhấp vào nút ĐĂNG KÍ khi đã điền xong các thông tin tài khoản.
 • Sau khi xác nhận đăng nhập thành công, nếu có hiển thị màn hình LOGIN (Đăng nhập) như hình sau thì vui lòng nhập mật khẩu mặc định 1234 (lưu ý: không cần đặt con trỏ ở phần nhập mật khẩu).

IMG_01


2. Giới thiệu về giao diện của ứng dụng rtSurvey

Chức năng của các module trên giao diện trang chủ:

Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết

IMG_02

 • Điền mới (fill form): người dùng chọn bộ câu hỏi cần thực hiện để thu thập dữ liệu.
 • Chỉnh sửa (edit form): chỉnh sửa phiếu trả lời dang dở, điều chỉnh nội dung phiếu trả lời đã được lưu trong trường hợp bạn có việc đột xuất phải tạm thời dừng điền bộ dữ liệu.
 • Chờ gửi (send form): gửi bộ phiếu trả lời đã hoàn thành 100% lên hệ thống.
 • Thông báo (notifications): nơi chứa các thông báo từ hệ thống gửi về cho người dùng.
 • Tài liệu (documents): nơi lưu trữ các tài liệu, hướng dẫn cho ứng viên thực hiện bài kiểm tra.
 • Báo cáo (report): nơi chứa các báo cáo có liên quan.
 • Xem lại (review form): (xem lại phiếu trả lời đã hoàn thành/ đã gửi). Nơi người dùng xem lại nội dung dữ liệu đã hoàn thành hoặc gửi đi.
 • Bản đồ (map): vị trí hiện tại của điều tra viên.
 • Thoát (exit): thoát khỏi ứng dụng rtSurvey.

Chức năng của các biểu tượng trên thanh công cụ:

Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết
 • Trang chủ: nơi lưu trữ hệ thống module và một số tính năng khác.
 • Phòng trò chuyện: nơi người sử dụng có thể tham gia trò chuyện cùng người sử dụng khác trong cùng hệ thống.
 • Ghi chú: người sử dụng có thể sử dụng chức năng này để ghi chú lại những thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng ứng dụng rtSurvey.

IMG_04


3. Hướng dẫn cách điền biểu mẫu

 • Để bắt đầu nhập dữ liệu, chọn Fill form (Điền mới) ở màn hình chủ, điều tra viên sẽ nhìn thấy tên các biểu mẫu (Lưu ý: tên biểu mẫu và phiên bản biểu mẫu có thể không giống như hình)

IMG_03

 • Biểu mẫu cho tập huấn (training) và biểu mẫu cho điều tra khảo sát chính thức (official):
Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết

IMG_05

 • Hướng dẫn điền Sample Form - Training/ Official:
Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết

Sau khi đăng nhập thành công, điều tra viên chọn mục Điền mới (fill form) và mở form Sample Form - Training/ Official để bắt đầu điền thông tin của đối tượng được lựa chọn tham gia khảo sát.

IMG_06


IMG_07


IMG_08


IMG_09


IMG_09


IMG_11


IMG_12


IMG_13


IMG_14


IMG_15


 • Hướng dẫn điền Baseline Form - Training/ Official:
Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết

4. Hướng dẫn cách thức nộp biểu mẫu

Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết

IMG_16


IMG_17


5. Một số thủ thuật khi điền biểu mẫu

Nhấp vào đây để xem thông tin chi tiết