Hướng dẫn cấp quyền cơ bản cho app rtwork

Thực trạng: Khi thao tác cài đặt app rtWork vào thiết bị, thông thường thiết bị sẽ đòi hỏi mở các quyền cơ bản để app có thể truy cập.
Nguyên nhân: Do app rtWork có các tính năng khá phổ biến như chụp ảnh, quay phim, ghi âm để phục vụ cho việc lấy dữ liệu real time.
Các bước thưc hiện:
Bước 1: Vào cài đặt điện thoại.
image

Bước 2: Vào mục ứng dụng.
image

Bước 3: Chọn ứng dụng rtWork --> Chọn quyền.
image

Bước 4: Tick chọn để mở các quyền cơ bản cho app.
image