Hướng dẫn cách thêm action button cho Message Template

  1. Giới thiệu về Message Template
  2. Các bước thực hiện:
    Bước 1:
    Bước 2:
    Bước 3: