Hướng dẫn assign/ unassign form

Hướng dẫn thực hiện Assign/ Unassign Form

xem chi tiết tại đây.

I.MỤC ĐÍCH

Thêm/ Cập nhập form mới nhất cho thiết bị.
Loại bỏ form không cần sử dụng ra khỏi thiết bị.

II.THỜI ĐIỂM SỬ DỤNG

 • Khi thiết bị chưa nhận được/ chưa có form mới nhất.
 • Khi cần gửi thêm form.
 • Khi cần loại bỏ form.

III.ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ ĐỂ THỰC HIỆN

 • Truy cập vào site/ dự án cần Assign-Unassign.
 • Kết nối internet.
 • Đã có tài khoản với quyền Administrator.
 • Thông tin user cần Assign/ Unassign form.
 • Tên form cần Assign/ Unassign.

IV.CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Truy cập site dự án từ web (đăng nhập user đã được cấp quyền Administrator) -> Configuration -> Roles & Permissions -> click Form Access và chọn lệnh Form Access -> User Map -> chọn user cần Assign/ Unassign form. (xem hình minh họa bên dưới)

Tiếp theo, chọn Form Family -> chọn form cần Assign/ Unassign -> Submit -> chọn OK (xem hình minh họa bên dưới)


Untitled3

V. KẾT QUẢ

 1. Sau khi thực hiện xong, sẽ có notif hiện ra với nội dung: “Send successfully” có nghĩa bạn đã thựchiện thành công. (xem hình minh họa bên dưới)
  Untitled4

 2. Không có notif hiện ra với nội dung: “Send successfully” có nghĩa bạn chưa thực hiện thành công. Hãy thử lại với kết nối internet ổn định hơn.