HD import DM data vào family instance xml

Bước 1: Log in site https://rtstdev01.rtworkspace.com

Bước 2: Nhập link ẩn https://rtstdev01.rtworkspace.com/ssDmXmlClass/admin

Bước 3: Click icon Result của family BW_QUARTERLY_OFFICIAL

Bước 4: Click icon List thuộc class bw_qtl_official

Bước 5: Tìm instanceID cần import
Bước 6: Tick chọn instance cần import
Bước 7: Tìm chọn form đích cần import BW_QUARTERLY_OFFICIAL_G2
Bước 8: Nhấp chọn Submit

Bước 9: Kiểm tra kết quả import tại link ẩn https://rtstdev01.rtworkspace.com/SsInstanceStack/event

Bước 10: Nhấp chọn Sửa phiếu Quarterly trong module BW FOR SUP > object Kết Quả PV TC QTL SUP
image