Hướng dẫn sử thêm mới, chỉnh sửa thông tin khách hàng

1. Thêm mới thông tin hợp đồng cấp nước:

Khi công ty có thêm khách hàng mới (chưa có trong danh sách hiện tại) sử dụng dịch vụ cấp nước thì mở form: “Thêm mới thông tin hợp đồng cấp nước” để điền thông tin của khách hàng mới.

Những lưu ý khi điền form:

  • Đảm bảo các ô có dấu hoa thị màu đỏ phải được điền
  • Mã số khách hàng mới không được trùng với những khách hàng đã có
  • Nút Hoàn thành là gửi dữ liệu sau khi điền
  • Nút Thêm khách hàng mới là gửi dữ liệu sau khi điền và mở lại form này để điền thông tin của khách hàng mới khác2. Chỉnh sửa thông tin hợp đồng cấp nước:

Khi công ty muốn sửa chữa thông tin của những khách hàng hiện tại thi mở form: “Chỉnh sửa thông tin hợp đồng cấp nước”

Những lưu ý khi điền form:

  • Ô chọn khách hàng cần chỉnh sửa cần phải nhập vài từ trong tên hoặc mã số khách hàng để lọc bớt danh sách hiện ra, vì danh sách hiện ra rất nhiều khách hàng.
  • Khi chọn xong khách hàng có thể đợi vài giây thì sẽ thấy thông tin hiện tại của khách hàng đó hiện lên bên dưới
  • Nhưng dòng nào có hình ô vuông mới có thể chỉnh sửa, sau khi nhấp chọn ô vuông thì sẽ hiện dòng màu xanh kế bên để chỉnh sửa thông tin
  • Nút Hoàn thành là gửi dữ liệu sau khi chỉnh sửa
  • Nút Sửa khách hàng khác là gửi dữ liệu sau khi chỉnh sửa và mở lại form này để sửa chữa thông tin khách hàng khác