Hướng dẫn Điều chỉnh thông tin MÃ KHÁCH HÀNG

Trong trường hợp điền sai Mã khách hàng, nhân viên sử dụng biểu mẫu “YÊU CẦU CẬP NHẬT DỮ LIỆU” để chỉnh sửa thông tin Mã Khách hàng.