Hướng dẫn điền biểu mẫu bộ form Giải pháp nông nghiệp

WORKFLOW - ĐƯỜNG ĐI CỦA DỮ LIỆU
Dữ liệu trên hệ thống giải pháp phần mềm sử dụng trong nông nghiệp được liên kết với nhau thông qua bộ công cụ là các biểu mẫu.
Hình sau biểu diễn đường đi của dữ liệu trên hệ thống:


Lưu ý: DM là từ viết tắt của Data Model - nghĩa là cơ sở dữ liệu, nơi lưu trữ dữ liệu có thể được nhập lên thông qua các biểu mẫu hoặc dữ liệu có sẵn trên hệ thống.