Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng

1. Cài đặt ứng dụng


Để cài đặt ứng dụng người dùng cần thực hiện những bước sau:
Bước 1: Có 2 cách để cài đặt ứng dụng vào máy tính bảng
- Cách 1: Tải trực tiếp trên máy tính bảng
Đường link tải phần mềm https://goo.gl/y93bdq


  • Cách 2:Tải thông qua laptop hoặc máy tính để bàn thông qua cáp USB
  1. Tải ứng dụng phiên bản mới tại đường link: https://goo.gl/K6xIj5
  2. Nhấp chuột phải vào tệp và chọn Tải xuống


3.Kết nối cáp USB để sao chép phần mềm vừa tải vào máy tính bảng.


Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập Tên người dùng và Mật khẩu (Thông tin đăng nhập này đã được gửi cho người dùng trong email). Mã dịch vụ mặc định là C025

Nhấp vào sau khi đã điền xong thông tin đăng nhập.

Lưu ý: Không cần đặt con trỏ ở phần nhập mật khẩu

2. Hướng dẫn sử dụng các chức năng của rtwork

Màn hình chính của rtWork có 6 mục như hình dưới:

Exit App (Thoát): Thoát khỏi ứng dụng rtWork
Review (Xem lại biểu mẫu đã hoàn thành / đã gửi) : Nơi người dùng xem lại nội dung dữ liệu đã hoàn thành hoặc gửi đi.
Send Form (Gửi biểu mẫu đã hoàn thành): Gửi bộ dữ liệu đã hoàn thành 100%
Edit Form (Chỉnh sửa biểu mẫu dang dở): Điều chỉnh nội dung thông tin nhận được từ người dùng đã được lưu trong trường hợp người dùng có việc đột xuất phải tạm thời dừng điền bộ dữ liệu.
Fill Form (Điền biểu mẫu mới): Người dùng chọn bộ câu hỏi cần thực hiện để thu thập dữ liệu
Notifications (Thông báo): Nhận thông báo từ hệ thống