Hướng dẫn cài đặt RTA's R packages

Nội dung chính

Bài viết này hướng dẫn cài đặt R package phát triển và sử dụng nội bộ tại RTA:

  • Thư mục chứa R package: /Nextcloud/Rpackages/
    Đối với các phiên bản đang phát triển có thể truy cập trên SVN server:
    /4.Analytics_South/2.Team documents/2.Analytics/Rpackages/

  • Mở R Console hoặc RStudio và chạy câu lệnh sau:
    > install.packages("~/Nextcloud/Rpackages/RTA_0.1.0.tar.gz", type = "source", repos = NULL)

  • Kiểm tra phiên bản của package mới cài đặt: > packageVersion("RTA")