Giao diện các biểu mẫu sử dụng cho dự án CTV

1


PHẦN I: BỘ BIỂU MẪU SẢN XUẤT

Biểu mẫu: [AGRI] THIẾT LẬP: THÊM LUỐNG

Nhấp để xem hình ảnh


Biểu mẫu: [AGRI] BẮT ĐẦU VỤ

Nhấp để xem hình ảnh


Biểu mẫu: [AGRI] NKSX: LÀM ĐẤT

Nhấp để xem hình ảnhBiểu mẫu: [AGRI] NKSX: TRỒNG

Nhấp để xem hình ảnh


Biểu mẫu: [AGRI] NKSX: TƯỚI

Nhấp để xem hình ảnh

TƯỚI TAY

TƯỚI TỰ ĐỘNG


Biểu mẫu: [AGRI] QUẢN LÝ PHÂN

Nhấp để xem hình ảnh


Biểu mẫu: [AGRI] CHUẨN BỊ PHÂN

Nhấp để xem hình ảnh


Biểu mẫu: [AGRI] BÓN PHÂN

Nhấp để xem hình ảnh


(còn thiếu, sẽ bổ sung)


Biểu mẫu: [AGRI] QUAN SÁT HÀNG NGÀY


Biểu mẫu: [AGRI] QUẢN LÝ THUỐC BVTVT

Nhấp để xem hình ảnh


Biểu mẫu: [AGRI] CHUẨN BỊ THUỐC BVTV


Biểu mẫu: [AGRI] PHUN THUỐC


PHẦN II: BỘ BIỂU MẪU KHO


PHẦN III: BỘ BIỂU MẪU GIAO VIỆC


PHẦN IV: BỘ BIỂU MẪU QUẢN LÝ NHÂN SỰ