Các lưu ý để tránh nhập liệu trùng lặp, sai sót trong hệ thống MIS2.0

A. MIS01: Thông Tin Thôn
Dữ liệu thôn được xem là trùng lặp khi vi phạm tất cả các điều kiện sau:

 • Có cùng tên thôn (giống 100%)
 • Thuộc cùng 1 xã (cùng mã CF)
 • Dữ liệu của cùng 1 năm kế hoạch
  => Hệ thống sẽ không cho nhập liệu dữ liệu thôn thứ 2 mà bắt buộc CF phải điều chỉnh tên thôn và/hoặc năm kế hoạch.

B. MIS02 / MIS03a: Thông Tin TDA
Dữ liệu TDA được xem là trùng lặp khi vi phạm tất cả các điều kiện sau:

 • Có cùng tên TDA (giống 100%)
 • Có cùng địa điểm thực hiện (cùng 1 thôn) (giống 100%)
 • Thuộc cùng 1 xã (cùng mã CF)
 • Dữ liệu của cùng 1 năm kế hoạch
  => Hệ thống sẽ không cho nhập liệu dữ liệu TDA thứ 2 mà bắt buộc CF phải điều chỉnh tên TDA và/hoặc tên thôn và/hoặc năm kế hoạch.
  Tại MIS03a bắt buộc phải điền dữ liệu vào Vốn đối ứngĐóng góp của người hưởng lợi thì kết quả mới được ghi nhận là hợp lý. Nếu KHÔNG CÓ Vốn đối ứngĐóng góp của người hưởng lợi vui lòng nhập 0 để dữ liệu được ghi nhận hợp lý.