[AGRI] - Giao diện module "Quản lý khách hàng" & "Quản lý vật tư" trong sản xuất nông nghiệp

Hiện nay với nền công nghiệp cách mạng 4.0, đã có những phần mềm giúp hỗ trợ người dân quản lý sản xuất trong nông nghiệp. RTA đã tạo ra app giúp người dân sản xuất nông nghiệp một cách khoa học; giúp tăng lợi nhuận; giảm chi phí; Quản trị công việc; Thực hiện truy xuất nguồn gốc qua QR code.
Đối với module quản lý khách hàng gồm 2 module: Mở mới khách hàng & Danh sách khách hàng
1
Đối với module Quản lý vật gồm 3 module: Thông tin hàng hoá; Mua hàng hoá & Theo dõi sử dụng.
2

Trong quá trình thao tác với app cần lưu ý đối với các biểu tượng sau:

NHỮNG BIỂU TƯỢNG CÓ TRONG APP VÀ TÁC DỤNG

Nhấn để xem hình ảnh

nt1
nt2
nt3
nt4
nt5
nt6

Module - QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Biểu mẫu [AGRI]: Mở mới khách hàng

Nhấn để xem hình ảnh

1
2

Biểu mẫu [AGRI]: Danh sách khách hàng

Nhấn để xem hình ảnh

1
2

Module - QUẢN LÝ VẬT TƯ

Biểu mẫu [AGRI]: THÊM MỚI HÀNG HOÁ

Biểu mẫu [AGRI]: Giống cây trồng

Nhấn để xem hình ảnh

th%C3%AAm%20m%E1%BB%9Bi%20c%C3%A2y%20tr%E1%BB%93ng
2
3

Biểu mẫu [AGRI]: Phân bón

Nhấn để xem hình ảnh

Th%C3%AAm%20m%E1%BB%9Bi%20ph%C3%A2n%20b%C3%B3n%201
2
3
4

Biểu mẫu [AGRI]: Thuốc BVTV

Nhấn để xem hình ảnh

th%C3%AAm%20m%E1%BB%9Bi%20bvtv
2
3
4

Biểu mẫu [AGRI]: Vật tư công cụ - dụng cụ

Nhấn để xem hình ảnh

Th%C3%AAm%20m%E1%BB%9Bi%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0
2
3

Biểu mẫu [AGRI]: Máy nông nghiệp

Nhấn để xem hình ảnh

th%C3%AAm%20m%E1%BB%9Bi%20m%C3%A1y%20nn
2
3

Biểu mẫu [AGRI]: THEO DÕI SỬ DỤNG

Biểu mẫu [AGRI]: Gán QRCODE cho vật tư - CCDC

Nhấn để xem hình ảnh

1
2
3

Biểu mẫu [AGRI]: MUA HÀNG HOÁ

Biểu mẫu [AGRI]: Giống cây trồng

Nhấn để xem hình ảnh

1
2
3
4

Biểu mẫu [AGRI]: Phân bón

Nhấn để xem hình ảnh

1
2
3
4

Biểu mẫu [AGRI]: Thuốc BVTV

Nhấn để xem hình ảnh

1
2
3

Biểu mẫu [AGRI]: Vật tư công cụ - dụng cụ

Nhấn để xem hình ảnh

1
2
3

Biểu mẫu [AGRI]: Máy nông nghiệp

Nhấn để xem hình ảnh

1
2
3
4

Biểu mẫu [AGRI]: THÔNG TIN HÀNG HOÁ

Biểu mẫu [AGRI]: Giống cây trồng
Nhấn để xem hình ảnh

tt%20gi%E1%BB%91ng%201
2

Biểu mẫu [AGRI]: Phân bón

Nhấn để xem hình ảnh

tt%20pb%201s
tt%20pb%202

Biểu mẫu [AGRI]: Thuốc BVTV

Nhấn để xem hình ảnh

tt%20bvtv1
tt%20bvtv2

Biểu mẫu [AGRI]: Vật tư công cụ - dụng cụ

Nhấn để xem hình ảnh

tt%20vt%201
ttvt%202

Biểu mẫu [AGRI]: Máy nông nghiệp

Nhấn để xem hình ảnh

tt%20m%C3%A1y%20nn%201
tt%20m%C3%A1y%20nn%202