[AGRI] Giao diện các biểu mẫu trong module "Quản lý sản xuất" trong sản xuất nông nghiệp

Với mong muốn hỗ trợ người nông dân trong quản lý sản xuất nông nghiệp giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, quản trị tốt các công việc và thực hiện truy xuất nguồn gốc QRcode nên RTA đã nghiên cứu và phát triển thành công phần mềm RTWORK để giúp người người nông dân giải quyết những vấn đề này. Hy vọng RTWORK sẽ phần nào hỗ trợ được người nông dân trong quá trình quản lý sản xuất nông nghiệp.
1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MODULE QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản lý sản xuất bao gồm 5 module:

A. Thiết lập

Screenshot%20(1760)

B. Nhật ký sản xuất

Screenshot%20(1759)

C. Dữ liệu lịch sử

Screenshot%20(1758)

D. Thu hoạch - sơ chế

Screenshot%20(1757)

E. Vận chuyển

Screenshot%20(1756)

GIAO DIỆN CỦA CÁC BIỂU MẪU TRONG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

MODULE THIẾT LẬP

Biểu mẫu Thiết lập đơn vị canh tác:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1418)Screenshot%20(1776)

Biểu mẫu Tạo đơn vị canh tác cơ sở:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1427)Screenshot%20(1599)

Biểu mẫu Tạo thông tin khu vực sơ chế:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1601)Screenshot%20(1603)

MODULE NHẬT KÝ SẢN XUẤT

Tạo Biểu mẫu Bắt đầu vụ:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1432)Screenshot%20(1436)Screenshot%20(1437)

Biểu mẫu Quan sát hằng ngày:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1745)Screenshot%20(1746)Screenshot%20(1747)

Biểu mẫu Làm đất:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1438)
Screenshot%20(1439)

Biểu mẫu gieo sạ-cấy mạ (trồng):

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1425)Screenshot%20(1441)Screenshot%20(1442)

Biểu mẫu Tưới thủ công:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1798)Screenshot%20(1799)

Biểu mẫu Tưới tự động:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1803)

Biểu mẫu Chuẩn bị phân:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1615)
Screenshot%20(1618)
Screenshot%20(1458)

Biểu mẫu Bón phân:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1460)

Biểu mẫu Chuẩn bị thuốc BVTV:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1464)Screenshot%20(1465)Screenshot%20(1468)

Biểu mẫu Phun thuốc:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1735)Screenshot%20(1766)

Biểu mẫu Kết thúc vụ:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1565)Screenshot%20(1630)

MODULE DỮ LIỆU LỊCH SỬ

Biểu mẫu Dữ liệu lịch sử:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1636)Screenshot%20(1638)Screenshot%20(1639)Screenshot%20(1637)Screenshot%20(1640)

MODULE THU HOẠCH - SƠ CHẾ

Biểu mẫu Thu hoạch:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1769)Screenshot%20(1727)Screenshot%20(1728)

Biểu mẫu Tiếp nhận sơ chế:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Biểu mẫu Nhật ký phơi sấy:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1542)Screenshot%20(1543)

Biểu mẫu Đóng bao/ thùng sản phẩm:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1545)

MODULE VẬN CHUYỂN

Biểu mẫu Bàn giao vận chuyển sơ chế:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1696)Screenshot%20(1695)Screenshot%20(1694)

Biểu mẫu Bàn giao vận chuyển:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1547)Screenshot%20(1548)

Biểu mẫu Bắt đầu vận chuyển:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Biểu mẫu Báo cáo sự cố vận chuyển:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Biểu mẫu Hoàn thành vận chuyển đến nơi sơ chế:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1509)

Biểu mẫu Hoàn thành giao hàng:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1557)!Screenshot%20(1767)

Biểu mẫu Kết thúc giao hàng và trả vật tư:

Nhấp vào đây để xem chi tiết

Screenshot%20(1561)Screenshot%20(1562)

1 Like