[Agri] Giao Diện Các Biểu Mẫu Của Module "Quản Lý Sản Xuất" Trong Nông Nghiệp

Với mong muốn hỗ trợ người nông dân trong quản lý sản xuất nông nghiệp giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, quản trị tốt các công việc và thực hiện truy xuất nguồn gốc QRcode nên RTA đã nghiên cứu và phát triển thành công phần mềm RTWORK để giúp người người nông dân giải quyết những vấn đề này. Hy vọng RTWORK sẽ phần nào hỗ trợ được người nông dân trong quá trình quản lý sản xuất nông nghiệp.
1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MODULE QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản lý sản xuất bao gồm 5 module:

A. Thiết lập

Screenshot%20(1760)

B. Nhật ký sản xuất

Screenshot%20(1759)

C. Hồi ký sản xuất

hoikysanxuat

D. Thu hoạch - sơ chế

Screenshot%20(1757)

E. Vận chuyển

Screenshot%20(1756)

THIẾT LẬP

Biểu mẫu Thiết lập đơn vị canh tác

Bước 1: Chọn Quản lý sản xuất --> Chọn THIẾT LẬP --> Chọn THIẾT LẬP ĐƠN VỊ CANH TÁC

PNG

Bước 2: Nhấn vào nút CẬP NHẬT THÔNG TIN để cập nhật/ chỉnh sửa cấp canh tác.

  • Đặt tên cho cấp canh tác (từ cấp 1 đến cấp 5 thể hiện các cấp canh tác từ cao xuống thấp, số lượng các cấp tùy thuộc vào thực tế của từng địa phương)
  • Nhấn nút HOÀN THÀNH THIẾT LẬP để hoàn tất cập nhật và gửi biểu mẫu lên hệ thống.
    1

Biểu mẫu Tạo đơn vị canh tác

Bước 1: Vào THIẾT LẬP --> Chọn biểu mẫu TẠO ĐƠN VỊ CANH TÁC Bước 2: Nhập thông tin cho đơn vị canh tác --> chọn loại đất --> chụp ảnh/ quay video - Lấy tọa độ và giới hạn. Lưu ý khi lấy giới hạn, anh/chị nhấn giữ để tạo giới hạn (ít nhất 3 điểm) - Quét mã qr và đặt tên cho đơn vị canh tác Bước 3: Nhấn nút HOÀN THÀNH&THOÁT để gửi biểu mẫu lên hệ thống hoặc nhấn nút HOÀN THÀNH&ĐIỀN MỚI để gửi biểu mẫu lên hệ thống và tiếp tục điền biểu mẫu mới

Biểu mẫu Thông tin khu vực sơ chế

Bước 1: Vào THIẾT LẬP --> chọn THÔNG TIN KVSC

Bước 2: Điền các thông tin: Tên cấp độ --> Ký hiệu/tên khu vực sơ chế --> Mô tả chi tiết --> Chụp ảnh --> Lấy tọa độ --> chọn Công việc cần thực hiện --> Gán mã QR --> chọn Trạng thái
Bước 3: Điền ghi chú (nếu có). Nhấn nút HOÀN THÀNH để gửi biểu mẫu lên hệ thống hoặc nhấn nút THÊM ĐIỂM CHECKPOINT để gửi biểu mẫu vừa điền và tiếp tục điền biểu mẫu mới.

MODULE NHẬT KÝ SẢN XUẤT

Biểu mẫu Bắt đầu vụ

Bước 1: Vào NHẬT KÝ SẢN XUẤT --> chọn BẮT ĐẦU VỤ Bước 2: - Chọn Thửa hoặc Trang trại --> Tìm kiếm/ quét mã QR của Thửa/ Trang trại - Nhấp vào ô tìm kiếm để chọn hoặc quét mã QR loại cây trồng --> Chọn Ngày bắt đầu và Ngày thu hoạch dự kiến --> Nhập Sản lượng thu hoạch dự kiến --> Đặt tên cho vụ Bước 3: Nhấn nút HOÀN THÀNH&THOÁT để gửi biểu mẫu lên hệ thống hoặc nhấn nút HOÀN THÀNH&ĐIỀN MỚI để gửi biểu mẫu vừa điền và tiếp tục điền biểu mẫu mới.

Biểu mẫu Làm đất

Bước 1: Vào NHẬT KÝ SẢN XUẤT --> chọn LÀM ĐẤT Bước 2: - Chọn Thửa hoặc Trang trại --> Tìm kiếm/ quét mã QR của Thửa/ Trang trại - Chọn Công việc cần thực hiện --> Nhấp vào ô tìm kiếm và chọn Mã xuất vật tư --> Chụp ảnh và điền ghi chú nếu có. Bước 3: Nhấn nút HOÀN THÀNH&THOÁT để gửi biểu mẫu lên hệ thống hoặc nhấn nút HOÀN THÀNH&ĐIỀN MỚI để gửi biểu mẫu vừa điền và tiếp tục điền biểu mẫu mới.

Biểu mẫu Trồng

Bước 1: Vào NHẬT KÝ SẢN XUẤT --> chọn TRỒNG Bước 2: - Chọn Thửa hoặc Trang trại --> Tìm kiếm/ quét mã QR của Thửa/ Trang trại - Chọn Các công việc cần hực hiện --> Nhập số lượng giống sử dụng --> Nhấp vào ô tìm kiếm và chọn Mã xuất vật tư --> Chụp ảnh và điền ghi chú nếu có Bước 3: Nhấn nút HOÀN THÀNH&THOÁT để gửi biểu mẫu lên hệ thống hoặc nhấn nút HOÀN THÀNH&ĐIỀN MỚI để gửi biểu mẫu vừa điền và tiếp tục điền biểu mẫu mới.

Biểu mẫu Quan sát hằng ngày

Bước 1: Vào NHẬT KÝ SẢN XUẤT --> chọn QUAN SÁT HẰNG NGÀY Bước 2: - Chọn Thửa hoặc Trang trại --> Tìm kiếm/ quét mã QR của Thửa/ Trang trại - Chọn Tình hình sinh trưởng --> Chụp ảnh --> chọn Ngày thu hoạch dự kiến --> nhập Sản lượng thu hoạch dự kiến và điền ghi chú nếu có Bước 3: Nhấn nút HOÀN THÀNH&THOÁT để gửi biểu mẫu lên hệ thống hoặc nhấn nút HOÀN THÀNH&ĐIỀN MỚI để gửi biểu mẫu vừa điền và tiếp tục điền biểu mẫu mới.

Biểu mẫu NKSX tinh gọn

Biểu mẫu Tưới thủ công

Biểu mẫu Tưới tự động

Biểu mẫu Chuẩn bị thuốc BVTV

Biểu mẫu Phun thuốc BVTV

Biểu mẫu Chuẩn bị phân

Biểu mẫu Bón phân

Biểu mẫu Kết thúc vụ

MODULE DỮ LIỆU LỊCH SỬ

Biểu mẫu Dữ liệu lịch sử

MODULE THU HOẠCH

Biểu mẫu Thu hoạch

Biểu mẫu Tiếp nhận sơ chế

Biểu mẫu Đóng gói sản phẩm

Biểu mẫu Đóng sọt để vận chuyển

MODULE VẬN CHUYỂN

VẬN CHUYỂN SƠ CHẾ

Biểu mẫu Bàn giao vận chuyển sơ chế

Biểu mẫu Bắt đầu vận chuyển

Biểu mẫu Báo sự cố vận chuyển

Biểu mẫu Hoàn thành vận chuyển đến nơi sơ chế

BÀN GIAO VẬN CHUYỂN

Biểu mẫu Bàn giao vận chuyển

Biểu mẫu Bắt đầu vận chuyển

Biểu mẫu Báo sự cố vận chuyển

Biểu mẫu Hoàn thành giao hàng

Biểu mẫu Kết thúc giao hàng và trả vật tư

MODULE CƠ SỞ DỮ LIỆU

Biểu mẫu Danh sách đơn vị canh tác

Biểu mẫu Bản đồ đơn vị canh tác

Biểu mẫu Lịch đơn vị canh tác