[QCTeam] Math functions for QC automation

THIS DOCUMENT LIST KEYWORDS THAT WE WANT AUTO QC CONVERTER TO SUPPORT IN GENERATING THE DYNAMIC VALUES

 1. mathfunc-random-integer()
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên
 1. mathfunc-random-integer(>?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên có giá trị > ?
 1. mathfunc-random-integer(<?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên có giá trị < ?
 1. mathfunc-random-integer(?,?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên có giá trị trong khoảng (?,?)
 1. mathfunc-random-integer(odd)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên lẻ
 1. mathfunc-random-integer(odd, >?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên lẻ có giá trị > ?
 1. mathfunc-random-integer(odd, <?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên lẻ có giá trị < ?
 1. mathfunc-random-integer(odd, ?, ?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên lẻ có giá trị trong khoảng (?,?)
 1. mathfunc-random-integer(even)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên chẵn
 1. mathfunc-random-integer(even, >?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên chẵn có giá trị > ?
 1. mathfunc-random-integer(even, <?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên chẵn có giá trị < ?
 1. mathfunc-random-integer(even, ?, ?)
 • Tạo một số nguyên ngẫu nhiên chẵn có giá trị trong khoảng (?,?)
 1. mathfunc-random-number()
 • Tạo một số ngẫu nhiên
 1. mathfunc-random-number(>?)
 • Tạo một số ngẫu nhiên có giá trị > ?
 1. mathfunc-random-number(<?)
 • Tạo một số ngẫu nhiên có giá trị < ?
 1. mathfunc-random-number(?,?)
 • Tạo một số ngẫu nhiên có giá trị trong khoảng (?,?)
 1. mathfunc-random-string(?)
 • Tạo chuỗi ngẫu nhiên có ? ký tự bao gồm chữ cái và số.
 1. mathfunc-random-string(?, “not-num”)
 • Tạo chuỗi ngẫu nhiên có ? ký tự chỉ bao gồm chữ cái.
 1. mathfunc-random-words(?)
 1. mathfunc-random-multi-integer(n, min, max, x)
 • Tạo ra n giá trị ngẫu nhiên trong khoảng min -> max và ngăn cách nhau bởi ký tự x( x là space, comma, dot). Dùng cho select_multiple khi chọn nhiều giá trị.

Vd:

random(3, 1, 9, space) => kết quả sẽ là 2 4 5

random(3, 1, 9, comma) => kết quả sẽ là 1,5,8

random(3, 1, 9, dot) => kết quả sẽ là 3.5.7